از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های کلان اقتصادی بطوراعم و سیاست‌های پولی، ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب برای اشتغال می‌باشد. ازآنجایی‌که دستیابی به اهداف نهایی به‌طور مستقیم برای سیاست‌گذاران قابل‌دستیابی نمی‌باشد، لذا معرفی اهداف میانی و ابزارهای متناسب ضرورت دارد.