دکتر علی سعدوندی

متخصص بین المللی بانکداری ، سرمایه گذاری ، مدیریت ریسک و تحلیل سیاستگذاری اقتصاد کلان