بلاک‌‌چین یا زنجیره بلوکی از لحاظ معماری نگهداری دیتا، زیرمجموعه ای از فناوری‌ دفاتر کل توزیع شده است که در آن سوابق تراکنش‌ها در زنجیره‌های متصل به یکدیگر ذخیره خواهد شد.