19%
تخفیف

اقتصاد کلان (۱)

5.00 41 رای
650,000 تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟   منکیو ابزارهای اقتصاد کلان محاسبه ی تورم عوامل تشکیل دهنده…

351
650,000 تومان
19%
تخفیف

اقتصاد کلان (۲)

5.00 11 رای
650,000 تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ تدریس کتاب های منکیو (ویرایش ۲۰۲۱) و بلانچارد (ویرایش ۲۰۱۹) تله نقدینگی…

238
650,000 تومان
19%
تخفیف

اقتصاد کلان (۳)

5.00 2 رای
650,000 تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ تدریس کتاب های منکیو (ویرایش ۲۰۲۱) و بلانچارد (ویرایش ۲۰۱۹) اقتصاد باز…

154
650,000 تومان
کلینیک اقتصاد - اقتصاد کلان 4
19%
تخفیف

اقتصاد کلان (۴)

5.00 6 رای
650,000 تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ تدریس کتاب های منکیو  (ویرایش ۲۰۲۱) و بلانچارد (ویرایش ۲۰۱۹) اقتصاد رشد…

132
650,000 تومان
آموزش اقتصاد کلان 5
19%
تخفیف

اقتصاد کلان (۵)

5.00 4 رای
650,000 تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ تدریس کتاب های منکیو  (ویرایش ۲۰۲۱) و بلانچارد (ویرایش ۲۰۱۹) سیکل های…

102
650,000 تومان
19%
تخفیف

اقتصاد کلان (۶)

5.00 3 رای
650,000 تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ تدریس کتاب های منکیو  (ویرایش ۲۰۲۱) و بلانچارد (ویرایش ۲۰۱۹) حباب در…

77
650,000 تومان
19%
تخفیف

اقتصاد کلان (۷)

بدون امتیاز 0 رای
650,000 تومان

در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ تدریس کتاب های منکیو  (ویرایش ۲۰۲۱) و بلانچارد (ویرایش ۲۰۱۹) اصل تیلور…

45
650,000 تومان